Επιχρίσματα στην Κέρκυρα

Μιλώντας για σοβάτισμα αναφερόμαστε στην επικάλυψη μιας τοιχοποιίας ή οροφής, σε μία ή περισσότερες στρώσεις (διαφορετικού συνήθως πάχους ανάλογα με το στάδιο επίχρισης) νωπού κονιάματος (σοβά).

Επιχρίσματα στην Κέρκυρα.