Αξιόπιστα, συνέπεια και σωστές τιμές. Η καλύτερη λύση για αποκομιδή μπαζών στην Κέρκυρα.

Κάδοι για μπάζα

Ενοικίαση κάδων για συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά μπαζών και άχρηστων υλικών στην Κέρκυρα.

Ενοικίαση κάδων για συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά μπαζών και άχρηστων υλικών στην Κέρκυρα.

Αξιόπιστα, συνέπεια και σωστές τιμές. Η καλύτερη λύση για αποκομιδή μπαζών στην Κέρκυρα.

Για να μάθετε διαθεσιμότητα παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Captcha Code

Αφοί Σαββανή

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται επαγγελματικά στις ενοικιάσεις καδών αποκομιδής μπαζών, ενώ διαθέτει και γερανοφόρα οχήματα για τα μπάζα και σας παρέχει τα απαραίτητα παραστατικά ανακύκλωσης των οικοδομικών αποβλήτων σύμφωνα με την οικοδομική σας άδεια.

Στην εταιρεία Αφοί Σαββανή, θα βρείτε κάδους για μπάζα, απορρίμματα, αδρανή υλικά, ασφαλτικά και κηπευτικά χώματα. Αναλυτικότερα, η εταιρεία Αφοί Σαββανή δραστηριοποιείται, επιτυχώς, στις ενοικιάσεις κάδων, καθώς και στην ενοικίαση & τοποθέτηση χωνιών (χοανών), αναλαμβάνοντας τη μεταφορά και απομάκρυνση μπάζων και ανακυκλώσιμων υλικών από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Με σύγχρονο εξοπλισμό και πολύτιμη εμπειρία, στην εταιρεία μας, μπορούμε υπεύθυνα να αναλάβουμε την απομάκρυνση και διαχείριση απορριμμάτων, σύμφωνα με τις επιταγές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ανακύκλωση.

Η πολίτικη της εταιρείας μας στη διαχείριση αποβλήτων βασίζεται κυρίως στην ιεράρχηση των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση,ανάκτηση,τελική διάθεση) και στον ορθό περιβαλλοντικά χειρισμό τους. 
Απώτερος σκοπός της εταιρείας μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη μείωση/εξάλειψή των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης των αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ώστε να περιορίζεται ο συνολικός αντίκτυπος στη χρήση των πόρων βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους.

Η Αφοί Σαββανή  συνεργάζεται με ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Τα απόβλητα ανακυκλώνονται στις μονάδες σε ποσοστό έως και 95% και αξιοποιούνται ξανά στη κατασκευή έργων υποδομών ή ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας, που έχει, πλέον, απόλυτη προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπολείμματα οδηγούνται σε χώρους διάθεσης καταλοίπων αδρανών υλικών.
είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO 14001.

A.E.K.K.

«Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», είναι κάθε απόβλητο που παράγεται από οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Κοινώς μπάζα.

Στα ΑΕΚΚ εμπεριέχονται 38 διαφορετικά υλικά, τα περισσότερα από τα οποία έχουν οικονομική αξία και κάποια είναι επικίνδυνα. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των ΑΕΚΚ σε δρόμους,χωράφια,δασικές εκτάσεις και ρέματα, εκτός από οπτική-αισθητική ρύπανση, εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης πλημμύρας και ρύπανσης του εδάφους καθώς και καταστροφή της χλωρίδας και μικρο-πανίδας στα σημεία απόρριψης.